Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Predstavljanje Sava TIES projekta stručnoj javnosti

Projekat Sava TIES je predstavljen u Novom Sadu na Seminaru o invazivnim vrstama Srbije. U periodu od 2. do 4. decembra 2018. godine velik broj predavača i učesnika iz zemalja regiona okupio se sa ciljem razmene iskustava o invazivnim vrstama, trenutnoj sitaciji i aktivnostima u ovoj oblasti.

Seminar je organizovalo Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Na seminaru su učestvovali projektni partneri Centar za životnu sredinu (BiH) i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (RS) gde su brojnim učesnicima predstavili Sava TIES projekat.

savaties2

Planiranje aktivnosti na pilot područjima

Imajući u vidu činjenicu da su invazivne strane vrste (IAS) vlika globalne pretnja biodiverzitetu, ali i velika opasnost po ekologiju, ekonomiju i opšte zdravlje, u sklopu projekta DTP Sava TIES posebna pažnja je posvećena načinima upravljanja najprisutnijim invazivnim vrstama biljaka u slivu Save.

U skladu sa DTP Sava TIES radnim planom, u regionu će biti testirane različite metode za suzbijanje invazivnih vrsta biljaka, kako bi se utvrdila njihova uspešnost i iznos potrebnih troškova potreban. Projektni konzorcijum je označio 7 pilot područja u 4 države kao ogledne površine na kojima će se uklanjati invazivne vrste. Ove ogledne površine se nalaze se unutar sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park „Ljubljansko barje“ (Slovenija), Park prirode „Lonjsko Polje“ (Hrvatska), Zaštićeni predeo „Odransko polje“ (Hrvatska), Nacionalni park „Una“ (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalni rezervat prirode Obedska bara (Srbija).

U periodu od 14. do 18. septembra 2018. godine vodeći partner radnog paketa za implementaciju pilot projekata – Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (Srbija) je obišao svih sedam navedenih područja zajedno sa projektnim partnerima/upravljačima područja. Ovom prilikom su razrađeni planovi za implementaciju pilot projekata.

Upravljači područja, kao lokalni poznavaoci, predložili su po najmanje dve ogledne površine na kojima će biti vršeno kartiranje i uklanjanje invazivnih biljaka koje predstavljaju najveću ekonomsku i ekološku pretnju. Revitalizacija staništa će na ovim površinama biti praćena naredne dve godine. Takođe će biti praćeni fizički i ekonomski parametri kako bi se utvrdila uspešnost primenjenih mera na pilot područjima.

Napravljen je šablon za planiranje pilota u svrhu upoređivanja rezultata izveštaja koji se odnose na troškove i biofizički uspeh primenjenih mera. Informacije korisne za buduće aktivnosti upravljanja invazivnim vrstama u slivu reke Save obezbediće se praćenjem iskorišćenih alata, opreme i osoblja, kao pokazatelja radne snage i efikasnosti.

Rezultati će biti predstavljeni u Zajedničkom izveštaju koji će biti pripremni dokument za pravljenje finalnih smernica za uspešnu politiku upravljanja invazivnim vrstama i obuku zainteresovanih strana, a koje će biti predstavljene ključnim donosiocima odluka.

standard-logo-light-green-ink-image-Sava-TIES1

Projekt regionalnog značaja „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ započeo je 1. juna 2018. godine.

Tokom sledeće tri godine projekt će se sprovoditi na području četiri zemlje kroz koje protiče reka Sava – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj projekta je da se pronađe delotvorno rešenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem prostoru, već su slučajno ili namrno unete ljudskim aktivnostima. Nekontrolisano se šire slivom reke Save, imaju negativan uticaj na druge domaće vrste ili ih čak u potpunosti potiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod odbrane od poplava i sl. Ukratko – menjaju prirodna staništa od evropskog značaja i izuzetno ih je teško iskoreniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan uticaj na zdravlje ljudi i uzrokuju velike ekonomske gubitke. Procenjuje se da šteta koju imaju na svetsku ekonomiju iznosi oko 1,4 milijardi dolara, tj. oko 5% vrednosti svetske ekonomije.

Projekt je sufinansiran sredstvima Evropske unije (Evropski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA). Ukupna vrednost iznosi 1.604.137 €! Partneri na projektu su fond „EuroNatur“, JZ „Krajinski park Ljubljansko barje“, JU „Park prirode Lo

njsko Polje“, JU „Zeleni prsten Zagrebačke županije“, JP „Nacionalni park Una d.o.o. Bihać“ , Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica, JP „Vojvodinašume“.

U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testiraće se različite metode za delotvorno uklanjanje biljaka poput japanske falope, bagremca, kiselog drveta i ciganskog perja koje već izazivaju ozbiljne štete u slivu reke Save. Naglasak je na međusektorskoj saradnji jer jedino efikasnom saradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništa možemo doći do željenih rezultata.

Ovaj projekt je važan i sa apekta jačanja i unapređenja Mreže parkova uz reku Savu (Sava Parks Network) čiji je dugoročni cilj očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti reke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih područja, biodiverziteta, povoljnog ekološkog statusa i kulturnog nasleđa.

Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu biodiverziteta u 21. veku. Ujedno, one su glavni izazov pred nama! Pratite nas na službenoj internet stranici i na društvenim mrežama (facebook i instagram)! Posetite našu lepoticu reku Savu, fotografišite, objavite… i ne zaboravite da koristite #SavaTIES!

Be Sociable, Share!