Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Ptice

Zabeleženo je oko 180 vrsta ptica sa znatnim brojem gnezdarica (preko 120). Na ovim područjima se gnezde vrste, kao što su:

 • barska kokica (Gallinula chloropus),
 • mali gnjurac (Podiceps ruficollis),
 • liska (Fulica atra),
 • veliki trstenjak (Accrocephalus arundinaceus),
 • čapljica (Ixobrychus minutus),
 • patka gluvara (Anas platyrhychos),
 • prepelica (Coturnix coturnix),
 • bela i crna roda (Ciconia ciconia, Ciconia nigra),
 • bukavac (Botaurus stellaris)
 • orao belorepan (Haliaetus albicilla)
 • eja močvarica (Circus aeruginosus)
 • vetriška (Falco tininculus)
 • labud (Cygnus olor)
 • vivak (Vanellus vanellus)

Zbog ornitoloških vrednosti, a pre svega zbog prisustva i brojnosti vrsta – gak (Nycticorax nycticorax) i barski petlic (Porzana porzana) – područje Zasavice ispunjava kriterijume i uvršćeno je na listu područja važnih za ptice (Important Bird Area – IBA). Od 1998. god na 10 odabranih lokacija postavljene su veštačke platforme u cilju što boljih uslova za gnežđenje. U proteklom periodu, od ukupno 20-ak postavljenih veštačkih platformi, svake godine uspešno je gnežđeno 10-ak sa po dva mladunca.

Be Sociable, Share!