Zasavica - vizitorski centar Zasavica - čamci Zasavica - priroda Zasavica - ptica Zasavica - ptica Zasavica - vizitorski centar Zasavica - vizitorski centar
Pogled na Zasavicu s Vizitorskog centra
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Priroda Zasavice
Ptica na Zasavici
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zasavica - pogled na Vizitorski centar

Pravilnik SRP Zasavica

Na osnovu Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode Zasavica (Sl.glasnik RS 19/97) izvršni odbor Pokreta gorana Sremska Mitrovica kao staraoc nad rezervatom donosi:

P R A V I L N I K

o načinu vršenja ribolova u SRP Zasavica

Član 1

Na osnovu Uredbe o zaštiti SRP Zasavica člana 4, stav 8 zabranjen je privredni ribolov a na osnovu člana 4, stav 6 staraoc obezbeđuje sportski selektivni i sanitarni ribolov.

Član 2

Pokret gorana u daljem tekstu staraoc, zabranjuje ribolov na celoj teritoriji rezervata Zasavica autohtone vrste Umbra krameri (mrguda,crnka),osim po posebnoj dozvoli Zavoda za zaštitu prirode Srbije i nadležnog Ministarstva u naučne svrhe.

Član 3

Staraoc se u svemu pridržava Zakona o ribolovu kad su u pitanju periodi zabrane zbog mresta i minimalne dužine ulovljene ribe svih vrsta.

Član 4

Staraoc zabranjuje ribolov svim vrstama mreža, bubnjeva, burdi, senkera,struje, grabuljanja i svim drugim nedozvoljenim alatom.

Član 5

Staraoc dozvoljava ribolov u dozvoljenim terminima i dužinama ulovljene ribe ribolovnim priborom, udicom na plovak, varaličarenje, štapom na dubinku a na osnovu propisane dnevne i godišnje ribolovne dozvole koje staraoc izdaje na posebnom obrascu. Sportski ribolovac za jedan dan pecanja može izneti do 3 kom krupne ribe (štuka,šaran,som,linjak) i do 5 kg sitne bele ribe i američkog patuljastog soma.

Član 6

Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba:

 • Som – od 01.05-15.06
 • Šaran – od 31.03-31.05
 • Štuka – od 01.02-31.03
 • Linjak – od 15.04-30.06

Zabranjen je sportski ribolov svih ribljih vrsta od 01.04-30.09 u vremenu od 21-3h i od 01.10-31.03 u vremenu od 18-4h

Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod ispod:

 • Šarana (Cyprus carpio L.), 30 cm
 • Štuka (Esox lucius L.), 30 cm
 • Deverika (Abramis brama L.), 20 cm
 • Linjak (Tinca tinca L.), 20 cm

Član 7

Staraoc će putem čuvarske službe vršiti nadzor nad nedozvoljenim i dozvoljenim ribolovom, kontrolisati važnost izdatih ribolovnih dozvola i podnositi prekršajne i krivične prijave nadležnom organu za učinjena prekršajna i krivična dela.

Član 8

Ovaj pravilnik važi do naredne izmene ili promene Zakonskih osnova.

U Sremskoj Mitrovici
01.11. 2007. god.
Upravnik SRP Zasavica
Slobodan Simić

Zakon o ribarstvu

Izvod iz Zakona o ribarstvu

Nezakonit ribolov je krivično delo (definisano članom 277 krivičnog zakonika RS)

 • Ko lovi ribu ili druge vodene životinje u vreme lovostaja ili u vodama u kojima je lov zabranjen kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 6 meseci.
 • Ko lovi ribu ili druge vodene životinje eksplozivom, električnom strujom,otrovom,sredstvima za omamljivanje ili na način štetan za razmnožavanje tih životinja ili kojim se te životinje masovno uništavaju,kazniće se zatvorom do 3 godine
 • Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se i ko lovi ribu ili druge vodene životinje veće biološke vrednosti ili u većoj količini ili pri lovu uništi veću količinu riba ili drugih vodenih životinja.
 • Ulov i sredstva za ribolov oduzeće se.
 • Novčane kazne za sve vrste prekršaja iz člana 88
  • Lov ribe u lovostaju kazna 5.000,00 din
  • Protivzakonito stavljanje u promet ribe kazna 5.000,00 din
  • Pecanje bez važeće ribolovne dozvole kazna 2.000,00 din
  • Lice koje ne pokaže isprave i dozvolu za ribolov i neomo-gući čuvarima da izvrše pregled ulova,sredstava i alata za ribolov kazna 2.000,00 din
  • Posedovanje ribolovnog alata bez dozvole (bubnjevi,mreže) kazna 2.000,00 din
  • Hvatanje ribe mrežom kazna 5.000,00 din uz oduzimanje sredstava i alata koji se pronađe kod lica koje krši zakon.

Opšte informacije

Za ljubitelje ribolova vodotok Zasavica nudi 25 vrste riba. Od ukupnog broja, desetak vrsta ima ekonomski značaj.

Ribolovcima je na raspolaganju 18 čamaca kojima se mogu otisnuti u vode Zasavice I okušaju u lovu štuke,šarana,linjaka,babuške i dr.

Najkrupnija vrsta u Zasavici je štuka,čiji primerci dostižu dužinu I preko 150 cm a težinu 10 I više kilograma.

Cene ribolovnih dozvola za 2009 god u rezervatu Zasavica:

 • Školska deca uzrasta osnovne škole ne plaćaju naknadu za ribolov
 • Godišnja dozvola – 4.000 din
 • Dnevna dozvola – 400 din
 • Cena iznajmljivanja čamaca – 300 din
 • Penzioneri i omladinci do 27 godina plaćaju polovinu godišnje dozvole – 2.000 din

* Dozvoljen dnevni iznos ribe iz Zasavice: štuka 1 komad bez obzira na težinu ili bela riba do 3 kg

Spisak riba u Zasavici

Familija Vrsta Narodni naziv napomena
Centrarchidae Lepomis gibbosus Sunčanica Strana vrsta
Cobitidae Misgurnus fossilis Čikov
Cobitis taenia Vijun
Cyprinidae Abramis brama Deverika
Abramis sapa Crnooka deverika
Abramis ballerus Kesega
Alburnus alburnus Ukljeva
Aspius aspius Bucov
Barbus peloponesus Potočna mrena
Blicca bjoerkna Krupatica
Carassius auratus Babuška
Carassius carasssius Karaš barski
Cyprinus carpio Šaran
Pseudorasbora parva Amurski čebačok Strana vrsta
Rhodeus sericeus Gavčica
Rutilus rutilus Bodorka
Scardinius erythrophthalamus Crvenperka
Gobio albipinnatus
Tinca tinca Linjak
Esocidae Esox lucius Štuka
Ichtaluridae Ictalurus nebulosus Američki patuljasti som Strana vrsta
Percidae Perca fluviatilis Grgeč
Siluridae Silurus glanis Som
Gobidae Neogobius fluviatilis
Umbridae Umbra krameri Umbra, mrguda

Vizitorski centar

Vizitorki centar

Vizitorski centar predstavlja centralno turističko mesto rezervata. Izgrađena je drvena građevina sa turnjem visine 18 m sa koga se pruža pogled ka pašnjaku od 300 ha i najširem i najlepšem delu toka Zasavice. U ovom objektu nalazi se trafika za prodaju suvenira i 2 sobe sa ukupno 7 ležaja, kao i dve pomoćne prostorije. Ispred je drveni dok koji vodi do čamaca i turističkog broda Umbra kojim posetioci obilaze rezervat.

Pored drvenog objekta nalazi se dolap kao turistička atrakcija. Od prisutnih objekata tu su: „Bircuz kod dabra“ i etno-soba sa nadstrešnicom kao etnografsko-istorijska postavka starih kućnih i poljoprivrednih predmeta i alata sa kraja XIX i početka XX veka.

Gostima je na raspolaganju i uređeni sanitarni čvor WC sa spoljnim i unutrašnjim tuševima za letnju upotrebu.

U „Bircuzu kod dabra“ na korišćenje je upotreba roštilja,talandare ili kotlića za spremanje hrane. Od skora je urađen parking za vozila i autobuse ispred Vizitorskog centra.

Ceo pomenuti prostor posetiocima je dostupan 24 sata dnevno i 365 dana u godini, jer je tu stalno prisutan radnik koji čuva objekte i prostor, i dočekuje goste.

Ovo je mesto gde turisti dobijaju potrebne informacije o rezervatu putem usmenih predavanja i postavljenih informativnih bilborda (karte rezervata, najveće vrednosti rezervata (fotografije flore i faune) i pano sa malom entomološkom postavkom, kao i drugim prateći elementima).

Villa rustica romana

Druga faza razvoja turizma i edukacije predviđa izgradnju Vizitorsko-edukativnog centra od 300 m³ korisnog prostora u obliku originalnog arhitektonskog rešenja Villa rustica romana (rimska seoska kuća).